ANKEM Dergisi Yıl:1987 Cilt:1 Sayı:1

Cilt 1 • Say? 1 • 1987  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
KALP CERRAH?S?NDE ?NFEKS?YON PROF?LAKS?S?NDE SEFTR?AKSONUN DOKU VE SERUMDA M?KTAR TAY?N?
Determination of tissue and serum levels of ceftriaxone used for preoperative prophylaxis in cardiac surgery

Enver Tali ÇET?N1, E.Ergin EREN2, Nihal ÖZDEM?R3, Selim BADUR1, Atilla KAYAHAN2, Azmi ÖZLER2, Serap AYKUT2
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa ?STANBUL
2?stanbul Gö?üs Cerrahisi Merkezi, Haydarpa?a, ?STANBUL
3Eczac?l?k Fakültesi, Mikrobiyoloji Birimi, Beyaz?t, ?STANBUL
[s. 6 - 10]
KALP AMEL?YATI UYGULANAN 45 OLGUDA SEFTR?AKSON ?LE YAPILAN ERKEN PROF?LAKS? SONUÇLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of the results obtained by early ceftriaxone prophylaxis in 45 patients subjected to cardiac surgery

Hakk? AKALIN, Tümer ÇORAPÇIO?LU, Ümit ÖZYURDA, Adnan UYSALEL, Naci EM?RO?ULLARI, Refik TA?ÖZ, Neyir Tuncay EREN
Ankara Üniversitesi ?bni-i Sina Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, ANKARA
[s. 11 - 18]
CERRAH?DE PROF?LAKT?K ANT?B?YOT?K KULLANILMASININ YER? VE YARARLARI
The efficacy of antibiotic prophylaxis in surgical procedures

Mustafa T?REL?, Haldun MADRAN, Adem ALTINSOY, Ayd?n ?ENER
S.S.K ?zmir Buca Hastanesi, 1.Cerrahi Klini?i, ?ZM?R
[s. 19 - 27]
ABDOM?NAL OPERASYONLARDA ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?
Antibiotic prophylaxis in abdominal operations

Ata ÖNVURAL1, Onur KARABACAK1, Banu ÖNVURAL2, Hakk? BAHAR3, Sedat TOLGAY1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ?nciralt? ?ZM?R
2Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Biokimya Anabilim Dal?, Balçova, ?ZM?R
3Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Balçova, ?ZM?R
[s. 28 - 33]
ELL??K? CERRAH? OLGUDA SEFTR?AKSON UYGULAMASI ?LE ALINAN SONUÇLAR
Results of ceftriaxone treatment in fiftytwo surgical cases

Erol KAYMAK, Mehmet FÜZÜN, Mustafa MUTLUCAN
Atatürk Sa?l?k Sitesi ?zmir Devlet Hastanesi III.Cerrahi Klini?i Bas?n Sitesi ?ZM?R
[s. 34 - 37]
ÜÇÜNCÜ KU?AK SEFALOSPOR?N: SEFTR?AKSONUN GENEL CERRAH?DE KULLANILIMI. B?R KL?N?K ARA?TIRMA
The administration of ceftriaxone, a third generation cephalosporin in general surgery. A clinical investigation

Mehmet NE??AR
SSK Denizli Hastanesi, Genel Cerrahi Klini?i, DEN?ZL?
[s. 38 - 39]
CERRAH?DE A?IR ENFEKS?YONLARIN SEFTR?AKSONLA TEDAV?S?
Treatment of severe infections with ceftriaxone in surgery

Sinan ABBASO?LU, Arma?an AKBA?
SSK ?zmit Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, ?ZM?T
[s. 40 - 42]
SEFTR?AKSON ?LE B?R KL?N?K ÇALI?MA
A clinical study with ceftriaxone

Burçin KUTLAY, Abdullah ZORLUO?LU, Osman ??LER, Ramazan KAHVEC?
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, BURSA
[s. 43 - 45]
SEFTR?AKSON ?LE 20 OLGULUK KL?N?K ÇALI?MA
A clinical study on 20 cases with ceftriaxone

Yalç?n AKER, Hakk? KÖSE
SSK Göztepe Hastanesi, 3.Cerrahi Servisi, ?ZM?R
[s. 46 - 48]
?NTRAABDOM?NAL ENFEKS?YONLARIN SEFTR?AKSON ?LE TEDAV?S?
Treatment of intraabdominal infections with ceftriaxone

Selçuk ÜNALMI?ER
SSK Hastanesi, MAN?SA
[s. 49 - 52]
KADIN DO?UM AMEL?YATLARINDA SEFTR?AKSON ?LE KEMOPROF?LAKS?
Prophylactic use of ceftriaxone in gynecologic surgery

Erol ALPAY, Bedri TURHANO?LU, Bedri SAKÇAK, Yusuf KORKMAZ
Ankara Numune Hastanesi, Kad?n Do?um Klini?i, ANKARA
[s. 53 - 55]
SEFTR?AKSONUN J?NEKOLOJ? VE OBSTETR?KTE KL?N?K UYGULAMASI
Clinical use of ceftriaxone in gynecology and obstetrics

Kaz?m ERKU?, Güngör TUNCAY
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 56 - 60]
CERRAH? ?LE KOMB?NE TEDAV? GEREKT?REN ÜR?NER S?STEM ENFEKS?YONLARINDA SEFTR?AKSONUN ETK?NL??? VE YAN ETK?LER?N ARA?TIRILMASI
Efficiency and side effects of ceftriaxone in urinary tract infections which necessitate a combined therapy with surgery

Selahattin ÇET?N, Suat ÖZGÜR, Ahmet H.YAZICIO?LU, ?zak DALVA
Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi, Üroloji Klini?i, ANKARA
[s. 61 - 64]
ÜRO-GEN?TAL S?STEM?N D?RENÇL? ENFEKS?YONLARINDA SEFTR?AKSON UYGULAMASI
Ceftriaxone treatment of resistant genito-urinary infections

Ya?ar BEDÜK
SSK Ulus Hastanesi, ANKARA
[s. 65 - 68]
ÜROLOJ?K ENFEKS?YONLARDA SEFTR?AKSONUN DE?ER?
The value of ceftriaxone in urinary infections

Özcan ERHAN1, Alt?nay B?LG?Ç2, Necmettin ÇIKILI1, Hasan SÖZER1, Mehmet Ali ÖZ?NEL2
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 69 - 72]
?VEGEN GONORE SA?ALTIMINDA TEK DOZ SEFTR?AKSON UYGULAMASI
Treatment of acute gonorrhoea with single-dose ceftriaxone

Alt?nay B?LG?Ç1, Mehmet Ali ÖZ?NEL1, Emel TÜMBAY1, Özcan ERHAN2, Hakk? B?LGEHAN1, Bograt ESP?TKAR2
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 73 - 78]
ÇOCUKLUK ÇA?I SEPS?S VE BAKTER?YEL MENENJ?TLER?NDE SEFTR?AKSON UYGULAMASI
Ceftriaxone treatment in childhood bacterial meningitis and sepsis

S.Ülker ÖNE?
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon, Klinik ?mmünoloji, Allerji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 79 - 84]
ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLER?N GRAM NEGAT?F BAKTER?LERE ?N-V?TRO AKT?V?TELER?
In-vitro activity of various antibiotics on Gram negative bacilli

H.Erdal AKALIN, ?ftihar KÖKSAL, Türkan KARDE?, Muzaffer BAYKAL
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
[s. 85 - 89]
D?YARBAKIR YÖRES?NDE ANT?M?KROB?K ?LAÇLARIN KULLANIMI VE YEN? ANT?B?YOT?KLER?N BU KULLANIMDAK? YER?
The use of antimicrobial drugs in Diyarbak?r region and the proportion of new antibiotics in this use

Tülin SÖYLEMEZO?LU1, Hüseyin YALÇINKAYA2, Mehdi ADVAN3, Ramazan Ç?ÇEK1
1Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
2Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
3Eczac?, D?YARBAKIR
[s. 90 - 99]
SEFALOSPOR?NLER I. TAR?HÇE, YAPI, ETK? MEKAN?ZMASI, GRUPLANDIRMA VE D?RENÇ MEKAN?ZMALARI
Cephalosporins: I. History, structure, mode of action, classification and mechanisms of resistance

Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL

 

 Jason McCourty Authentic Jersey