Hizmet Kullanım Şartları

Hizmet Kullan?m ?artlar?

ANKEM Derne?i internet sitesine ho? geldiniz. ?nternet sitesi (“Siz” veya “Sizin”) kullan?m?n?z ile ilgili a?a??daki ?artlar? ve ko?ullar? lütfen gözden geçiriniz.

?nternet sitesine eri?imde bulunarak ve internet sitesindeki herhangi bir doküman? kullan?p, internet sitesinden herhangi bir doküman indirerek; bu ?art ve ko?ullar? (“?artlar”) izlemeyi ve onlara ba?l? kalmay? kabul ediyorsunuz. Bu ?artlar? kabul etmiyorsan?z , bu internet sitesini kullanamazs?n?z.

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler sadece ANKEM'in sundu?u hizmetler hakk?nda bilgi vermek, Dernek hakk?nda duyurular? yay?nlamak, Derne?in hizmetlerini duyurmak, Fahri üye kayd? ve genel kurul üyeli?i için ön kay?t amac?yla haz?rlanm??t?r.

Bu internet sitesine eri?erek, bu internet sitesinin ihtiva etti?i bilginin ve materyalin kullan?m?ndan veya bu internet sitesinden yönlendirme yap?lan ba?lant?lardaki di?er materyale eri?iminiz dolay?s?yla kaynaklanabilecek do?rudan, dolayl? veya bunun sonucu olu?abilecek kay?plardan ANKEM’in sorumlu olmayaca??n? kabul edersiniz. ANKEM, bu ba?lant?lar? sadece bir kolayl?k olarak sa?lar ve herhangi bir ba?lant?n?n dahil edilmesi, ba?lant? verilen internet sitesinin onayland??? anlam?na gelmez.

Kullan?m?n?z için seçti?iniz her ?eyin virüs ya da elveri?siz nitelikte di?er ö?eleri içermedi?inden emin olmak üzere gerekli önlemleri almak sizin sorumlulu?unuzdur.


 

 Carlos Martinez Authentic Jersey