ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:2

Cilt 23 • Say? 2 • 2009  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 51 - 53]
E-test Yöntemiyle Metisiline Dirençli Staphyloccoccus aureus su?lar?n?n Linezolide in-vitro Duyarl?l???
IN VITRO SUSCEPTIBILITY OF METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCCOCCUS AUREUS TO LINEZOLID BY E-TEST METHOD

?lhan AF?AR , Nükhet KURULTAY , Asl? Gamze ?ENER , Süreyya Gül YURTSEVER 
?zmir Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
 
[s. 54 - 58]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?*
Antimicrobal Resistance in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Clinical Specimens

Ebru TUNÇO?LU , Gülgün YEN??EH?RL? , Yunus BULUT , 
Gaziosmanpa?a Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TOKAT
 
[s. 59 - 65]
AKUT GASTROENTER?TL? OLGULARIN DI?KI ÖRNEKLER?NDE BAZI BAKTER? VE V?RÜSLER?N ARA?TIRILMASI*,**
Investigation of Various Bacteria and Viruses in Stool Samples of Cases with Acute Gastroenteritis

Vesile YAZICI 1, Berna GÜLTEK?N 2, Neriman AYDIN 2, Yusuf Ziya ARAL 3, Ayvaz AYDO?DU 3, Ali Önder KARAO?LU 4 
1Kocaeli Derince E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Derince, KOCAEL? 
2Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AYDIN 
3Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, AYDIN 
4Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal?, AYDIN
[s. 66 - 70]
HASTANE KÖKENL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS TÜRLER?NDE MAKROL?D-L?NKOZAM?D-STREPTOGRAM?N B D?RENC?N?N ARA?TIRILMASI*
Detection of Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B Resistance in Nosocomial Staphylococcus aureus Strains

M. Hamidullah UYANIK 1, Halil YAZGI 1, Dilek B?L?C? 1, Kemalettin ÖZDEN 2, Erdem KARAKOÇ 1 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 71 - 77]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN MET?S?L?NE D?RENÇL? STAF?LOKOK SU?LARININ SON YILLARDA KULLANIMA G?REN ANT?B?YOT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIK SONUÇLARI*
In-vitro Susceptibility of Methicillin-Resistant Staphylococci Isolated from Clinical Samples to Newer Antibiotics

Lütfiye ÖKSÜZ , Nezahat GÜRLER 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?stanbul
 
[s. 78 - 81]
ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARINDA T?GES?KL?N ?Ç?N D?SK D?FÜZYON YÖNTEM?YLE ELDE ED?LEN ZON ÇAPLARININ ?K? FARKLI KR?TERE GÖRE DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Disk Diffusion Zone Diameters by Two Different Breakpoints for Tigecycline in Acinetobacter baumannii Strains

Bar?? GÜLHAN 1, ?ebnem NERG?Z 1, Sevim ME?E 2, Tuncer ÖZEK?NC? 1, Selahattin ATMACA 1 
1Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, BATMAN
[s. 82 - 85]
HASTANE KÖKENL? SANTRAL S?N?R S?STEM? ?NFEKS?YONLARI: 15 OLGUNUN DE?ERLEND?R?LMES?*
Hospital Acquired Central Nervous System Infections: Evaluation of 15 Cases

Hasan NAZ , Nevil AYKIN , Figen ÇA?LAN ÇEV?K 
Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, ESK??EH?R
 
[s. 86 - 88]
POSTOPERAT?F ATE?*
Postoperative Fever

Ay?e WILLKE 1, Mustafa T?REL? 2 
1Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KOCAEL? 
2Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, MAN?SA
[s. 89 - 93]
GÜNCEL DEZENFEKTANLAR VE DEZENFEKS?YON UYGULAMALARINDAK? SORUNLAR*
New Disinfectants and Problems in Practice

Duygu PERÇ?N 1, ?aban ESEN 2 
1Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER? 
2Ondokuzmay?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 94 - 100]
B?R KONGREYE KATILMAK


Kurtulu? TÖREC? 
ANKEM Dergisi Editörü
 
[s. 101 - 102]
KONGRE HABERLER?

 
 Malik Hooker Womens Jersey